PSYCHONET doc. PhDr. Mária G a ž i o v á, PhD., MBA, m. prof. – klinický psychológ

klinická psychológia dospelých
klinická psychológia dorastu a detí

PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY

Ambulantné hodiny

Iba na základe telefonickej objednávky!

NON STOP služby poskytujeme v naliehavých prípadoch.
V popoludňajších hodinách uprednostňujeme deti a mládež, realizujeme tiež vyžiadanú diagnostiku členov jednotlivých profesií (vodiči a i.)

Kontakt