O nás

Kto sme

 

          HS Prijatie je mimovládne, nezávislé a nepolitické občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou s humanitným poslaním. Združuje občanov bez ohľadu na politické presvedčenie, náboženské cítenie, národnosť a rasu. Je členskou organizáciou Slovenskej humanitnej rady. Jeho odborná práca sa orientuje na prevenciu a riešenie psychosociálneho zlyhania detí a mládeže ale aj dospelých, a to najmä v súvislosti so zneužívaním návykových látok.

         HS Prijatie vychádza z modernej tendencie predchádzať poruchám sociálnym, psychickým a zdravotným, nakoľko liečba je finančne ďaleko náročnejšia a prognóza nemusí byť vždy priaznivá.

        K založeniu tohto združenia nás taktiež viedlo aj úsilie o posilnenie protidrogovej osvety a prevencie psychosociálneho zlyhania mládeže súvisiaceho so zneužívaním návykových látok a snaha udržať a rozvinúť prácu v Stredisku prevencie drogových závislostí. HS Prijatie bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 12.11.1999 pod číslom VVS/1-900/90-15672. Odborná práca HS Prijatie je orientovaná na:

prevenciu a riešenie psychosociálneho zlyhania v súvislosti so zneužívaním návykových látok,

primárnu prevenciu – predchádzanie príčinám vzniku porúch psychického alebo sociálneho vývinu mládeže, napomáhanie mládeži v danom prostredí vytvárať najvhodnejšie podmienky pre ich telesný, psychický a sociálny vývin a skvalitňovať jej sociálne usmerňovanie,

sekundárnu a terciárnu prevenciu – odborná činnosť, ktorá napomáha zabraňovať opakovaniu a prehlbovaniu už vzniknutých porúch psychického alebo sociálneho vývinu mládeže, jej úlohou je  predchádzať zhoršovaniu stavu a znižovať sociálne a osobnostné dôsledky sociálno-patologických javov.

Činnosť Humanitnej spoločnosti  „Prijatie“  dnes

          Vzhľadom k vysokému počtu narastajúcich sociálnych a zdravotných problémov detí,  mládeže ale aj dospelých v našom regióne prišla HS Prijatie s návrhom na zriadenie činnosti sociálnej prevencie a poradenstva v súlade so zákonom č. 195/1988 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý predložila VÚC Košického samosprávneho kraja, a po posúdení a odsúhlasení  Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR získala Humanitná spoločnosť „Prijatie“ dňa 16.4.2003 povolenie vykonávať sociálnu prevenciu a poradenstvo.

Cieľovou skupinou, ktorej je určená prevencia a poradenstvo sú:

 • maloletí s poruchami správania (súvisiacimi najmä zo zneužívaním návykových látok ),
 • maloletí, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku (hlavne v dôsledku zneužívania návykových látok ),
 • maloletí, ktorí sa dopustili konania so znakmi trestného činu,
 • plnoletí, ktorí boli prepustení zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogovo závislých osôb, alebo zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých osôb.

Naše aktivity                      

 • odborné prednášky, besedy a diskusie zamerané na primárnu prevenciu sociálno-patologických javov určené žiakom ZŠ, SŠ, OU a gymnázií v okrese Spišská Nová Ves
 • odborné prednášky, besedy a diskusie v oblasti zneužívania návykových látok určené rodičom
 • skupinové sedenia s rizikovou mládežou – skupinová sociálna práca - v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie
 • psychoterapeutické sedenia s klientmi
 • individuálna sociálna práca s klientom, ktorý si vyžaduje individuálny prístup ( socioterapia )
 • tréning pomocou tréningovej metódy EEG – Biofeedback
 • individuálne poradenstvo priamo v priestoroch Humanitnej spoločnosti „Prijatie“
 • depistáž sociálno-patologických javov v populácii mládeže v našom regióne
 • spolupraca s médiami, poskytovanie odborných príspevkov do tlače, regionálnej Tv, rádií ...
 • terénna sociálna práca
 • organizácia medzinárodných konferencií - máj 2006 Poruchy sluchu a reči, október 2006 Žena ako obeť domáceho násilia

Našou snahou je

 • znížiť mieru zneužívania legálnych aj ilegálnych návykových látok
 • podporiť u mládeže preberanie zodpovednosti za svoje zdravie a viesť ich k zdravému životnému štýlu
 • zvýšiť právne a sociálne vedomie mládeže ale aj dospelých
 • znížiť mieru zlyhania v iných sociálno-patologických javoch (kriminalita, gamblerstvo, promiskuita, sektárstvo, ... )
 • skvalitniť adjustáciu mládeže v posttotalitnom období so zreteľom na rómske etnikum

 

 

Ľudia v HS Prijatie

 

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD.

psychológ,

konateľ Psychonet, s.r.o.,

štatutárny zástupca Humanitná spoločnosť Prijatie - centrum psychosociálnej prevencie Spiš

certifikovaná činnosť - klinický psychológ pre dospelých a deti

psychoterapeut

dopravný psychológ

neuropsychológ

sexuológ

súdny znalec

VŠ pedagóg

 

Mgr. Petra Olejníková

psychologicá asistencia, tréning biofeedbacku, koordinačná činnosť, zdravotná sestra

 

Marek Olekšák

psychologicá asistencia, technická a organizačná činnosť

 

Mgr. Katarína Halkovičová

psychológ 

 

Mgr. Lucia Krajňáková

psychológ

 

Vojteška Pavlík

psychologicá asistencia, koordinačná činnosť

 

Mgr. Marie Peterová

psychologicá asistencia, práca s klientom, kontakt s verejnosťou

 

Bc. Lea Hanisková

odborná asistencia, organizačná činnosť

 

Mgr. Lenka Jakubová

sociológ, tréning biofeedbacku, koordinačná činnosť

 

Mgr. Ľubomír Jakubov

pedagóg, propagačná a koordinačná činnosť

 

Mgr. Františka Marchinová

sociálny pracovník, ekonóm

 

Mgr. Zuzana Hronová

špeciálny pedagóg, koordinačná činnosť

 

Bc. Lýdia Podhoranyová

odborná asistencia, koordinačná činnosť, zdravotná sestra

 

Petra Lesíčková

rehabilitačná sestra, tréning biofeedbacku, psychologická asistencia

 

 

Published on